Archive for the 'Πολιτικές' Category

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλίμα και τις ΑΠΕ

Στις 23 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τις προτάσεις της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι προτάσεις έχουν σκοπό να καθορίσουν με πιο συγκεκριμένο τρόπο το πώς θα επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι τους οποίους αποφάσισαν οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ το Μάρτιο του 2007 και αφορούσαν στη μείωση των συνολικών εκπομπών της ΕΕ κατά 20% το 2020 σε σχέση με το 1990 και επίτευξη συνεισφοράς των ΑΠΕ κατά 20% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας, πάλι το 2020.

Η δέσμη προτάσεων της Επιτροπής περιλαμβάνει:

(1)τροποποίηση των κανόνων και των στόχων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΕΣΕΔΕ) για την περίοδο 2013-2020
(2) επιμερισμό για κάθε κράτος μέλος των απαιτούμενων μειώσεων εκπομπών από τους κλάδους που δεν καλύπτονται από το ΕΣΕΔΕ (όπως οι μεταφορές, τα κτίρια, οι υπηρεσίες, η γεωργία και τα απόβλητα)
(3) επιμερισμό για κάθε κράτος μέλος του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το ΕΣΕΔΕ προτείνεται
• η επέκτασή του ώστε αυτό να περιλαμβάνει και άλλους τομείς (αλουμίνιο, πετροχημικά, αμμωνία, αερομεταφορές) καθώς και αέρια του θερμοκηπίου πέραν του CO2 (οξείδιο του αζώτου, υδροφθοράνθρακες)
• η κατάργηση των επιμέρους Εθνικών Σχεδίων Κατανομής Δικαιωμάτων με το συνολικό προς διάθεση πλήθος δικαιωμάτων και τη μεθοδολογία κατανομής να καθορίζονται πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από την Επιτροπή.
• Οι συνολικές επιτρεπόμενες εκπομπές των καλυπτόμενων εγκαταστάσεων (δηλαδή το πλήθος των διαθέσιμων δικαιωμάτων εκπομπής) να μειώνονται ετησίως ώστε το 2020 να είναι κατά 21% μικρότερες των αντίστοιχων εκπομπών του 2005
• οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής υποχρεούνται να αγοράσουν το σύνολο των δικαιωμάτων εκπομπής (τα οποία κατά κανόνα τους δίδονται δωρεάν μέχρι το 2012). Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων θα εφαρμόζεται σταδιακά και στους υπόλοιπους τομείς με το 100% των δικαιωμάτων να πωλούνται από το 2013

Για τους τομείς που δεν καλύπτονται από το ΕΣΕΔΕ (όπως τα κτίρια, οι μεταφορές, η γεωργία και τα απόβλητα) οι εκπομπές τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να μειωθούν κατά 10% έως το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Η Επιτροπή προτείνει για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστό στόχο μείωσης υπολογισμένο ανάλογα με το ΑΕΠ κάθε χώρας (μεγαλύτερες μειώσεις θα απαιτηθούν από τα πλουσιότερα κράτη). Για την Ελλάδα, ο στόχος αυτός είναι 4%.

Τέλος, για την προώθηση των ΑΠΕ και την επίτευξη της συνεισφοράς τους κατά 20% στην συνολική κατανάλωση ενέργειας το 2020, προτείνονται διαφοροποιημένοι στόχοι για κάθε κράτος – μέλος. Για την Ελλάδα προτείνεται μερίδιο των ΑΠΕ 18%. Ταυτόχρονα προτείνεται το 10% των καυσίμων μεταφορών να προέρχεται από βιοκαύσιμα. Να επισημάνουμε πως το μερίδιο των ΑΠΕ αφορά τη συνολική κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους τομείς κι επομένως εύλογα προκύπτει πως το μερίδιο τους στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%. Χαρακτηριστικό είναι πως το ποσοστό αυτό (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών) στην Ελλάδα το 2007 ήταν κάτω από 9%.

Οι προτάσεις της Επιτροπής κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Όμως μόνο και μόνο το γεγονός ότι στόχος τους είναι η μείωση των ευρωπαϊκών εκπομπών κατά 20% το 2020 (και όχι κατά 25-40% όπως προτείνουν οι επιστήμονες και ήταν η διαπραγματευτική θέση της ΕΕ στη συνδιάσκεψη του Μπαλί) κάνει τις προτάσεις αυτές ανεπαρκείς ενώ ταυτόχρονα υπονομεύει τις δρομολογημένες διεθνείς διαπραγματεύσεις για το διάδοχο του Πρωτοκόλλου του Κιότο προδιαθέτοντας το ύψος των απαιτούμενων μειώσεων εκπομπών. Τέλος, υπό το πρίσμα αρκετών πρόσφατων εκθέσεων και μελετών που αμφισβητούν τη φιλικότητα προς το περιβάλλον των βιοκαυσίμων, είναι ανησυχητική η πρόταση για δεσμευτικό μερίδιο βιοκαυσίμων στα καύσιμα μεταφορών.

Τάσος Κρομμύδας, μέλος της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων.

Advertisements

Τομέας ηλεκτρισμού: Ο νο 1 εχθρός του περιβάλλοντος

Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα Σκριπ της 13ης Ιανουαρίου άρθρο του Τάσου Κρομμύδα, μέλους της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων, για το ελληνικό τομέα ηλεκτρισμού και τις σχεδιαζόμενες νέες μονάδες λιθάνθρακα.

Τομέας ηλεκτρισμού: Ο νο 1 εχθρός του περιβάλλοντος

Το ενεργειακό φαίνεται να είναι ένα από τα καθοριστικότερα ζητήματα στον 21ο αιώνα. Όχι μόνο έχει να κάνει με την παραγωγική ικανότητα και την ποιότητα ζωής των κοινωνιών μας αλλά βρίσκεται και στον πυρήνα σημαντικότατων προβλημάτων όπως η αλλαγή του κλίματος, η ρύπανση αλλά και οι διασυνοριακές εντάσεις για πρόσβαση σε πηγές ενέργειας.

Ιδιαίτερα ο τομέας παραγωγής ηλεκτρισμού είναι ο τομέας με την μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τις περισσότερες εκπομπές αερίων και ρύπων. Στην Ελλάδα ευθύνεται για το 53% των συνολικών εθνικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που είναι το πιο σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου ενώ είναι με διαφορά ο πιο ρυπογόνος από τους τομείς ηλεκτροπαραγωγής όλων των χωρών της ΕΕ των 15. Όπως προκύπτει από την ετήσια Έκθεση για τους αέριους ρύπους στην ΕΕ που δημοσίευσε πριν 3 μήνες η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ο ελληνικός τομέας ηλεκτρισμού για την περίοδο 1990-2005 αύξησε τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά 60% και τις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) κατά 38%. Χαρακτηριστικό είναι, πως το 16% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του θείου από όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ των 15 προέρχεται από την Ελλάδα!

Συνεχίστε την ανάγνωση ‘Τομέας ηλεκτρισμού: Ο νο 1 εχθρός του περιβάλλοντος’

Ανεπαρκή αποτελέσματα από τη Συνδιάσκεψη στο Μπαλί για το κλίμα

Μια παρουσίαση των αποφάσεων της Συνδιάσκεψης του Μπαλί από το Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Ανεπαρκή αποτελέσματα από τη Συνδιάσκεψη στο Μπαλί για το κλίμα

BaliΤο 2007 ήταν η χρονιά στην οποία το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής φάνηκε να παίρνει επιτέλους μια θέση που του αξίζει στην ενημέρωση και την πολιτική ατζέντα.
Καταρχάς, οι εκθέσεις του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) που δημοσιεύτηκαν μέσα στο 2007 δεν αφήνουν πια κανένα περιθώριο για δικαιολογίες ή καθυστερήσεις: αν δεν αλλάξει η σημερινή κατάσταση, μας περιμένει ένα ζοφερό μέλλον με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, ενώ για να αποτραπούν αυτές, οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να πέσουν τουλάχιστον στο ένα τρίτο των σημερινών πριν τα μέσα του αιώνα.

Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή για πρώτη φορά συζητήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ήταν το κεντρικό θέμα της συνόδου των G8, αποτελεί πλέον κεντρική προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ και ήταν από τις βασικές αιτίες για την ήττα της κυβερνώσας παράταξης της Αυστραλίας στις πρόσφατες εκλογές.

Σε ένα τέτοιο κλίμα, η χρονιά έκλεισε με την Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ (UNFCCC) στο Μπαλί για το κλίμα. Η ανθρωπότητα περίμενε από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων του πλανήτη να δρομολογήσουν μια παγκόσμια συμφωνία-διάδοχο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δεσμευτική για όλα τα κράτη που με δίκαιο τρόπο θα εξασφάλιζε τις απαιτούμενες μειώσεις στις παγκόσμιες εκπομπές.

Συνεχίστε την ανάγνωση ‘Ανεπαρκή αποτελέσματα από τη Συνδιάσκεψη στο Μπαλί για το κλίμα’

Οι πρόσφατες εκθέσεις του IPCC για το κλίμα

Το 2007 είναι η χρονιά όπου το Διακυβερνητικό Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή υποβάλλει την Αξιολογητική του Έκθεση (Assessment Report), για πρώτη φορά από το 2001. Η Έκθεση στηρίζεται στις εργασίες χιλιάδων επιστημόνων και έχει την έγκριση εκπροσώπων από πάνω από 130 κυβερνήσεις. Για το λόγο αυτό, η βαρύτητα της Έκθεσης είναι αναμφισβήτητη και τα συμπεράσματά της στοιχειοθετούν την μεγαλύτερη δυνατή ομοφωνία σήμερα.

Θυμίζουμε πως το 1ο μέρος της Έκθεσης που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο είχε να κάνει με τα επιστημονικά δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και τεκμηρίωνε πως αυτή οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Στις 6 Απριλίου δημοσιεύτηκε το 2ο μέρος της Έκθεσης στις 1400 σελίδες του οποίου περιγράφονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες κοινωνίες ανά τομέα και περιοχή και εκτιμώνται κατά πόσο μέτρα πρόληψης και προσαρμογής θα καταφέρουν να τις μειώσουν.
Η έκθεση παρουσιάζει ένα ζοφερό μέλλον με ελλείψεις νερού, καταστροφές σοδειών, εξάπλωση ασθενειών, συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα καθώς και εξαφανίσεις ειδών ενώ τονίζει πως οι φτωχότερες χώρες είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο.

Τα βασικά σημεία της Έκθεσης είναι:

  * Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ήδη αντιληπτές ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αλλαγές συμβαίνουν ταχύτερα από όσο προβλεπόταν αρχικά.
  * Θα ενταθούν οι ξηρασίες στις ήδη ξηρές περιοχές ενώ οι πλημμύρες θα αυξηθούν αλλού. Πάνω από 1 δις άνθρωποι θα αντιμετωπίζουν ελλείψεις νερού μέχρι το 2050. Σε ορισμένες περιοχές η γεωργική παραγωγή μπορεί να μειωθεί κατά 50% μέχρι το 2020.
  * Τουλάχιστον το 20-30% των ζωικών και φυτικών ειδών θα αντιμετωπίσουν υψηλότερο κίνδυνο εξαφάνισης.
  * Μέτρα μείωσης του κινδύνου (δραστικός περιορισμός των εκπομπών) αλλά και προσαρμογής στις αναπόφευκτες αλλαγές απαιτούνται άμεσα.
  * Η βοήθεια προς τις φτωχότερες χώρες (κυρίως της Αφρικής και της Ν. Ασίας) οι οποίες και θα πληγούν εντονότερα είναι σήμερα πολύ μικρή.
  * Εκτιμάται πως το κόστος από κάθε τόνο CO2 που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κυμαίνεται από 10 έως 350 δολάρια.

Να σημειωθεί πως πολιτικοί εκπρόσωποι από ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Σ. Αραβία και Ινδία προσπάθησαν να αμβλύνουν αρκετά σημεία της Έκθεσης, κάτι που εξόργισε τους επιστήμονες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Στις 4 Μαϊου δημοσιευτηκε το 3ο μέρος της Έκθεσης που εξέτασε τις επιλογές και τις δυνατότητες που διαθέτει η ανθρωπότητα για την κατά το δυνατόν πρόληψη καταστροφικών επιπέδων κλιματικής αλλαγής καθώς και τις οικονομικές τους επιπτώσεις.

Το βασικό μήνυμά του είναι πως οι συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα των αερίων του θερμοκηπίου μπορούν να σταθεροποιηθούν σε ασφαλή επίπεδα αξιοποιώντας υφιστάμενες τεχνολογίες και χωρίς απαγορευτικό κόστος, αρκεί τα απαραίτητα μέτρα να ληφθούν άμεσα ώστε οι παγκόσμιες εκπομπές να αρχίσουν να μειώνονται μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η Έκθεση συμπεραίνει πως προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη δεν θα είναι μεγαλύτερη των 2 – 2,8 °C, οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050, κάτι που –στο χειρότερο σενάριο- θα απαιτεί μείωση του αναμενόμενου ακαθόριστου παγκόσμιου προϊόντος κατά 5,5%. Το οικονομικό αυτό κόστος βέβαια θα ποικίλει σημαντικά ανά περιοχή και ήπειρο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της σημαντικής κλιματικής αλλαγής που θα επιφέρει η συνέχιση της σημερινής κατάστασης.

Σύμφωνα με την Έκθεση, οι απαιτούμενες τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών είτε υπάρχουν ήδη είτε θα είναι εμπορικά αξιοποιήσιμες τις ερχόμενες δεκαετίες, ενώ μελλοντικά αναμένεται να έχουν σημαντική συμμετοχή προχωρημένες τεχνολογίες (όπως η κυματική ενέργεια ή η αποθήκευση CO2).

Σε όλους τους τομείς εκτιμάται πως η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο, με τα κτήρια να μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές τους έως και κατά 30% χωρίς κανένα οικονομικό κόστος, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε τομέα η Έκθεση εντοπίζει κυρίως τις παρακάτω πολιτικές και τεχνολογίες οι οποίες μπορούν άμεσα να μειώσουν τις εκπομπές:

Παραγωγή ηλεκτρισμού:

Περιορισμός επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα και οικονομική ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας, αλλαγή καυσίμου (κυρίως από άνθρακα σε φυσικό αέριο), νέοι πυρηνικοί σταθμοί.

Κτήρια:

Προδιαγραφές και σήμανση για αποδοτικότερο φωτισμό και ηλεκτρικές συσκευές, πολεοδομικοί κανονισμοί για καλύτερη μόνωση και χρήση ηλιακής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση και δροσισμό.

Βιομηχανία:

Βέλτιστες προδιαγραφές, φορολόγηση και επιβολή ανώτατων ορίων για αποδοτικότερες διεργασίες και εγκαταστάσεις, ανάκτηση θερμότητας, ανακύκλωση υλικών.

Μεταφορές:

Υποχρεωτικές προδιαγραφές για αποδοτικότερους κινητήρες και χρήση βιοκαυσίμων, φορολόγηση οχημάτων και καυσίμου, χρέωση διοδίων, επενδύσεις σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλαγή χρήσεων γης.

Γεωργία-κτηνοτροφία:

Κίνητρα για μικρότερη χρήση λιπασμάτων και διαχείριση εδαφών και υδάτων, βελτιωμένες τεχνικές στην κτηνοτροφία και την καλλιέργεια ρυζιού.

Δάση:

Κίνητρα και επιβολή μέτρων για μείωση της αποψίλωσης, διατήρηση δασών και εκτεταμένες αναδασώσεις, διαχείριση υλοτομίας και παραπροϊόντων της.

Απορρίμματα:

Κίνητρα και ρυθμίσεις για μείωση και ανακύκλωση, ανάκτηση βιοαερίου από χώρους ταφής, επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Η έκθεση του IPCC σίγουρα δεν είναι ριζοσπαστική. Οι μειώσεις εκπομπών που προτείνει ενδεχομένως να μην είναι αρκετές να αποτρέψουν καταστροφικές κλιματικές αλλαγές, ανοίγει την πόρτα για την επανεμφάνιση της πυρηνικής ενέργειας ενώ απουσιάζει κάθε κριτική στο κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης και στις αξίες του.

Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχουμε πλέον την πιο επίσημη δυνατή ομοφωνία πως προκειμένου να αποφύγει η ανθρωπότητα τις καταστροφικές συνέπειες από την αλλαγή του κλίματος, πρέπει άμεσα να γίνουν ριζικές αλλαγές στις οικονομικές δραστηριότητες και επιλογές κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών, αλλαγές για τις οποίες επί δεκαετίες αγωνίζεται το οικολογικό και πράσινο κίνημα.

Το κείμενο αυτό βασίζεται σε σχετικές δημοσιεύσεις του Τάσου Κρομμύδα (μέλους της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων) στην Πράσινη Πολιτική Μαϊου-Ιουνίου και στον Δαίμονα της Οικολογίας της 3.6.2007.

Μπορείτε να διαβάσετε περιλήψεις των Εκθέσεων (στα αγγλικά), στα παρακάτω λινκ:

Περίληψη 2ης Έκθεσης (επιπτώσεις και προσαρμογή)
Περίληψη 3ης Έκθεσης (αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής)

Και η ναυσιπλοϊα στο ΕΣΕΔΕ

ShipΜετά την αεροπλοϊα, τώρα και την ναυσιπλοϊα προτίθεται να εντάξει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποείται δια θαλάσσης και με τους σημερινούς ρυθμούς εκτιμάται πως οι εκπομπές από την ναυσιπλοϊα μπορεί να αυξηθούν και μέχρι 75% έως το 2030.
Δεν ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες για το εύρος κάλυψης των εκπομπών που θα ενταχθούν στο ΕΣΕΔΕ ούτε τα επίπεδα των προτεινόμενων μειώσεων. Σημειώνουμε πάντως πως το 41% του παγκόσμιου στόλου ελέγχεται από χώρες της ΕΕ.
Θυμίζουμε πως η διεθνής αεροπλοϊα και ναυσιπλοϊα είναι οι δύο τομείς οι εκπομπές των οποίων δεν περιορίζονται για καμία χώρα από το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Περισσότερα από Euractiv και ECEEE

Δηλώσεις Σουφλιά για την “ολοκληρωμένη πολιτική” της Ελλάδας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Χθες ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κος Σουφλιάς έκανε δήλωση με θέμα “10 Μέτρα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας που απορρέουν από το πρωτόκολλο του Κυότο”.

Αν και στο blog αυτό δεν σχολιάζονται πολιτικές δηλώσεις και θέσεις, είναι πραγματικά πρωτοφανής η άγνοια, η προχειρότητα (και η αδιαφορία;) του αρμόδιου Υπουργού για το σημαντικότερο ζήτημα της εποχής μας:

  1. Αναφέρεται επανειλημμένα σε “ρύπους του θερμοκηπίου”. Καλό είναι να ενημερώσει την επιστημονική κοινότητα για το ποιοι είναι οι ρύποι αυτοί.

  2. Από τα 10 “μέτρα” που επικαλείται, τα υπ’αριθμόν 2, 3 και 6 είναι ένα και το αυτό, δηλ το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (και όχι ρύπανσης) το οποίο βέβαια είναι Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Δεν ξεχνάμε βέβαια την απίστευτη καθυστέρηση με την οποία το ΥΠΕΧΩΔΕ υπέβαλε στην Επιτροπή το 1ο ελληνικό σχέδιο ή με την οποία κατέθεσε στη Βουλή τη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Ούτε επίσης ξεχνάμε τις διαμαρτυρίες του ΥΠΕΧΩΔΕ προς την “αυστηρή” Επιτροπή.

  3. Επίσης Ευρωπαίκές -και όχι ελληνικές- πρωτοβουλίες είναι τα μέτρα 5 και 7, αλλά κυρίως δεν έχουν κάποια σχέση με το Πρωτόκολλο του Κιότο ή την κλιματική αλλαγή γενικότερα.

  4. Τα μέτρα 8 και 9 επίσης δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την κλιματική αλλαγή.

  5. Το μέτρο 4 (ΕΧΠ-ΑΠΕ) μόλις δόθηκε για διαβούλευση μετά από πολυετή καθυστέρηση.

  6. Το μέτρο 10 πραγματικά σοκάρει με την αναφορά στο …μετρό ως πολιτική για τις μεταφορές, με την μοιρολατρία “δυστυχώς τα αυτοκίνητα αυξάνονται” και με την προσμονή πρωτοβουλιών πάλι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

  7. Μας μένει λοιπόν ως “ολοκληρωμένη εθνική πολιτική” το μέτρο 1, δηλαδή το Εθνικό Πρόγραμμα (Μείωσης Εκπομπών εννοεί…) το οποίο ελάχιστα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

Τουλάχιστον το περιβάλλον και η Ελλάδα χρειάζονται έναν καλύτερο Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ…
Souflias

Δανία: Ενεργειακή στρατηγική μέχρι το 2025

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε μια «φιλόδοξη και οραματική» ενεργειακή στρατηγική για το 2025. Σύμφωνα με αυτήν:

  Η συνολική κατανάλωση ενέργειας θα μειώνεται ετησίως κατά 1,25%
  Θα μειωθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων κατά 15%
  Οι ανανεώσιμες πηγές θα παρέχουν το 30% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (από 15% σήμερα)
  Διπλασιάζεται από το 2010 η χρηματοδότηση για ενεργειακές έρευνες φτάνοντας ετησίως τα 134 εκ ευρώ.
  Το μερίδιο βιοκαυσίμων στις μεταφορές θα φτάσει το 10%
  Θα διπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς αιολικών πάρκων*
  Θα τριπλασιαστεί η χρήση βιοαερίου
  Θα εγκατασταθούν αντλίες θερμότητας σε 100.000 κτίρια.

Πηγή: http://www.eceee.org/news/news_2007/2007_01_23c

*η Δανία είναι ήδη η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε διείσδυση αιολικής ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρισμού

Advertisements